C O N C E R T S


 
    2017 / 2018  SEASON 


       ___________________________________________________________________________

           

С И М Ф О Н И Е Т А   -  ВРАЦА

      S   I  N   F  O  N  I  E  T   T   A    -  VRATSA  

__________________________________________________________________________________________________________________

Страницата  НЕ се поддържа.
Моля,посетете новата страница на Симфониета - Враца

 Concertmaisters :

    Stoichko Milenov  (violins)

    Liliya Panova  (cellos)

 

Go to Musicians section HERE!

 

Интернет aдрес на  СИМФОНИЕТА - ВРАЦА

filharmonia.vratza.eu