M U S I C I A N S

 

 

v i o l i n s

Stoichko      Milenov (concertmaster)

Dzhema      Milenova

Mariya  Lavrova  -  Todorova 

Nina             Mihaylova

Tsvetina  Varbanova

Polya           Trifonova 

Tsvetan      Tsenov

Petar            Mihaylov 

Marina       Domishliarska


v i o l i n s  II

Emiliya        Kostadinova

Anita          Borisova

Katya         Yolova

Ina              Nikolova

Mariela      Tsenova

Tomislav    Asparuhov

 

v i o l a

Aneliya      Mihaylova

Nedelcho  Hristov

Petya         Petkova

Zhorzheta Kazanlaklieva


c e l l o

Liliya            Panova (concertmaster)

Anna          Mihaylova 

Elka             Lapatova

Nikolay       Nikolov

 

d o u b l e   b a s s

Venelin     Vassilev

 

f l u t e s

Natashka Uzunova

Maya        Sergieva

 

o b o e s

Petko        Totev

Miglena   Stoyanova

 

c l a r i n e t s

Mihail        Deynov

Georgi    Hristov

 

b a s s o o n s

Nikolay     Mankov

Daniela    Statkova

f r e n c h   h o r n s

Lyubka     Toncheva

Hristo        Mishev

Boyko       Mishev

t r u m p e t s

Zahari         Tsekov

Miroslav     Denchovski

 

t r o m b o n e s

Marian       Stanchev

Svetoslav  Stoinov

 

t i m p a n i  and  p e r c u s s i o n s

Nikolay        Yolov

Margarita  Ganovska